خیـــــلی سخته

دلتنگش باشی

خیـــــلی اتفاقی تو خیابون ببینیش

از کنارش رد شی

ولـــــــی

نتونی نگاش کنی